El Dret a la Pròpia Imatge

A l’emplenar aquesta butlleta autoritzo als TeMA, Festival de Creativitat Musical que la meva imatge pugui aparèixer en documents audiovisuals de promoció dels Tallers i també a les xarxes socials. El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Per això demanem que, si alguna persona no vol sortir als reportatges audiovisuals, ens enviï un correu electrònic especificant-ho a info@festivaltema.cat